Duurzaam bodembeheer

De landbouw staat voor flinke uitdagingen, zoals een veranderend klimaat en steeds strengere wetgeving. Hierdoor wordt het belang van een gezonde bodem steeds duidelijker. Het Louis Bolk Instituut genereert (wetenschappelijke) kennis, werkt samen met boeren en experimenteert op bedrijven met maatregelen voor een gezonde bodem als basis voor weerbare en robuuste gewassen.

Een gezonde bodem

De bodem is een complex, levend geheel die aan de ene kant robuust is, maar tegelijkertijd ook heel kwetsbaar. Het is de basis onder ieder grondgebonden landbouwbedrijf. Een goed functionerende bodem levert productie op voor de boer, voedt het bodemleven, zorgt voor een goede waterhuishouding en is weerbaar tegen ziektes en plagen. De bodem draagt ook bij aan belangrijke maatschappelijke diensten zoals koolstofvastleggingg voor klimaatmitigatie, waterregulatie en behoud van biodiversiteit. 

Organische stof

Bij boeren, in de maatschappij en ook vanuit de overheid staat duurzaam bodembeheer en de ecosysteemdiensten die de bodem kan leveren volop in de aandacht, bijvoorbeeld binnen het Nationaal Programma Landbouwbodems en het klimaatakkoord. 
Thema’s zoals organische stofbeheer, het sluiten van kringlopen, waterberging, bodemweerbaarheid en (bodem)biodiversiteit zijn daarom onderwerp van het praktijkgerichte onderzoek door het LBI. Met gebruik van praktische instrumenten helpen we de biodiversiteit te stimuleren door de bodem juist te beheren, waterberging te realiseren voor perioden met droogte en processen te begrijpen met de inzet van modellen. Op deze manier geven we invulling aan zowel vragen vanuit de boerenpraktijk, ketenpartijen, agrarische collectieven, provincie en de nationale overheid.

Meer informatie

Onze expertise, onze wetenschappelijke en toegepaste kennis, ons netwerk in de landbouw betekent dat wij verbindingen kunnen leggen. Het denken vanuit het geheel en de samenhang in een agrosysteembenadering staat daarbij voorop. Geïnteresseerd? Bekijk onze projecten hieronder of neem contact op met Chris Koopmans.