Zoek publicaties

Gevonden publicaties

Binhui Chen, Scott X Chang, Shu Kee Lam, J. W. Erisman, Baojing Gu. 2017. Land use mediates riverine nitrogen export under the dominant influence of human activities.
Hideaki Shibata, James N. Galloway, A.M. Leach, Lia R. Cattaneo, Laura Cattell Noll, J. W. Erisman, Baojing Gu, Xia Liang, Kentaro Hayashi, Lin Ma, Tommy Dalgaard, Morten Graversgaard, Deli Chen, Keisuke Nansai, Junko Shindo, Kazuyo Matsubae, Azusa Oita, Ming-Chien Su, Shin-Ichiro Mishima, A. Bleeker. 2017. Nitrogen footprints: Regional realities and options to reduce nitrogen loss to the environment.
Yiyun Wu, Baojing Gu, J. W. Erisman, Stefan Reis, Yuanyuan Fang, Xuehe Lu, Xiuming Zhang. 2016. PM2.5 pollution is substantially affected by ammonia emissions in China.