Zoek publicaties

Gevonden publicaties

X.J. Liu, Ying Zhang, Wenxuan Han, Aohan Tang, Jianlin Shen, Zhenling Cui, Peter Vitousek, J. W. Erisman, Keith Goulding, Peter Christie, Andreas Fangmeier. 2013. Enhanced nitrogen deposition over China.
Yiching Song, Ying Zhang, Edith T. Lammerts van Bueren. 2012. Shaping organic agriculture in China.