Wilde bijen in de boomgaard - bestuiving met metselbijen en stimuleren van zandbijen

Willemijn J.M. Cuijpers, G. Brouwer. 2021. Wilde bijen in de boomgaard - bestuiving met metselbijen en stimuleren van zandbijen. 2021-041 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 39
Type: Rapport
Download (pdf, 2.78 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Nederlandse fruitteelt staat voor grote uitdagingen. Enerzijds is er een groeiende maatschappelijke vraag naar een duurzame, natuurinclusieve teelt. Anderzijds neemt de druk op de teelt toe door een beperkte set aan toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, minder ondersteunende ecosysteemdiensten door een afnemende biodiversiteit, en meer onzekerheid door klimaatverandering. Door klimaatverandering is de bloei van fruitbomen de afgelopen decennia steeds meer vervroegd. Dit maakt het risico op bijvoorbeeld een koude periode tijdens de bloei groter. De brede teruggang in biodiversiteit en aantallen bestuivende insecten, maakt dat dit een kwetsbaar systeem is. Het gebrek aan biodiversiteit kan opgevangen worden door de inzet van honingbijen. Maar bij onzekere klimaatomstandigheden is de succesvolle inzet van honingbijen niet altijd gegarandeerd. Vooral tijdens koude periodes bij een vroege bloei, kunnen andere bestuivers een belangrijke rol spelen. Een grotere diversiteit aan bestuivers, kan dan zorgen voor een robuuster en veerkrachtiger systeem. Om deze reden introduceren sommige telers wilde bijen op hun bedrijf. Dit kan door de inzet van bijvoorbeeld metselbijen, maar ook door het stimuleren van de natuurlijke wilde bijenpopulatie. Om te zorgen dat deze bijen zich succesvol vestigen en vermeerderen, is het nodig om ondersteuning te bieden in de vorm van nestgelegenheid of aanvullende voedselbronnen. In dit praktijkonderzoek is gekeken op welke manieren metselbijen en wilde bijen het beste gestimuleerd kunnen worden, en wat het effect van de inizet metselbijen in de teelt van peer kan zijn op zetting en opbrengst.

Dit rapport vormt een deelrapportage van het project Biodivers Fruit Telen in Limburg, voor het bestuivingsonderzoek dat is uitgevoerd binnen dit project. De uitvoering van dit onderzoek vond plaats op 3 fruitteeltbedrijven die werken met metselbijen en stimulering van natuurlijke wilde bestuivers.

Trefwoorden in Nederlands: fruitteelt, peer, metselbijen, Osmia bicornis, Osmia cornuta, zandbijen, zetting, opbrengst, stuifmeel