Voorstudie gewascode agroforestry

Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving

Boki Luske, Evert Prins, Anne Reichgelt, Jasperina Kremers. 2020. Voorstudie gewascode agroforestry: Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving. 2020-022 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 51
Type: Rapport
Download (pdf, 1.49 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft het Louis Bolk Instituut i.s.m. Probos een voorstudie uitgevoerd naar een mogelijke gewascode voor agroforestry. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met RVO, agrarisch ondernemers en andere stakeholders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van agroforestry in Nederland. De werkzaamheden bestonden uit het bestuderen van de huidige landbouwdefinities en gewascodes, mogelijke veranderingen hiervan in het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Nederland en Europa en het consulteren van experts en stakeholders uit de praktijk. Ook is onderzocht hoe andere Europese lidstaten omgaan met bomen op landbouwgrond. Op basis van deze informatie zijn aanbevelingen voor een gewascode agroforestry en het nationaal strategisch plan geformuleerd.

Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, boslandbouw, bosbouw, natuurinclusieve landbouw, fruit, noten, mengteelt