Toepassing gefilterd digestaat in de biologische fruitteelt: Resultaten demo 2014

Willemijn J.M. Cuijpers, Martin van de Water. 2015. Toepassing gefilterd digestaat in de biologische fruitteelt: Resultaten demo 2014. 2015-037 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 5.34 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het praktijknetwerk Benutting Organische Kringloopstikstof is onderzocht hoe de stikstofbeschikbaarheid in de biologische fruitteelt te verbeteren is door middel van toediening van vloeibare organische meststoffen. De proef is uitgevoerd in een biologisch perceel met een jonge aanplant van Conference peren, met een moeizame opname van stikstof. In de proef zijn twee vloeibare organische meststoffen vergeleken, die in principe door middel van fertigatie toegediend zouden kunnen worden. Het gaat om gefilterd digestaat, en Organic Plant Feed korrels die opgelost zijn in water. De vloeibare meststoffen zijn in deze proef niet in druppelaars toegediend, maar in 3 giften uitgebracht en direct oppervlakkig ondergewerkt. Tijdens het seizoen zijn de gehaltes in de bodem en de gehaltes in het plantsap gevolgd. De N-mineraal gehalten in de bodem stijgen aanzienlijk door de toediening van de meststoffen. Dit zien we echter niet of nauwelijks terug in de stikstofgehaltes in het plantsap. Mogelijk speelt hierbij ook de verdeling van stikstof in de boom, tussen houtige delen, blad en vruchten een rol. Daarnaast kunnen andere factoren de opname van stikstof en de omzetting in het blad blokkeren. In eerste instantie lijkt alleen bijbemesting met vloeibare, organische meststoffen niet voldoende te zijn om het probleem van stikstofvoorziening in jonge peren in het voorjaar op te lossen, hoewel de mineralisatiesnelheid van de meststoffen voldoende groot is, en ze in die zin wel potentie hebben als snel beschikbare organische stikstofbron.

Trefwoorden in Nederlands: Bemesting, fertigatie, biologische fruitteelt, Conference, peer, stikstof, digestaat
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The aim of the farmer's network Utilization of Organic Nitrogen, was to investigate the possibilities to improve the availability of mineral nitrogen in organic orchards, by means of the application of liquid organic fertilizers. An experiment was carried out in an organic orchard with young Conference pear trees, with a difficult uptake of nitrogen in spring. Two liquid organic fertilizers were compared, that have the potential to be used in an organic system with fertigation: filtered digestate, and Organic Plant Feed granules that are dissolved in water. The liquid fertilizers were not applied in a fertigation system, but as side dressings that are directly distributed over the surface of the soil. Fertilizers were immediately superficially incorporated in the soil, in 3 fertilizer gifts. During the growing season, soil mineral N contents and plant nutrients were monitored at regular intervals. Soil mineral N contents increased considerably during the growing season. However, this increase in nitrogen availability in the soil, was not reflected in nitrogen contents of young and old leaves during the growing season. A possible explanation could be found in the nitrogen partitioning within the tree, between woody parts, roots, leaves and fruits. Furthermore, it could be possible that other factors inhibit the uptake and conversion of nitrogen in the leaves. At first glance, side dressings with liquid organic fertilizers alone are not enough to increase nitrogen availability in young pear trees in spring, although the mineralisation rate of these fertilizers is sufficient to meet the grower's ends.

Keywords in English: Fertilization, fertigation, organic orchards, Conference, pear, nitrogen, digestate