Terug naar de graswortel: Een betere nutrientenbenutting door een intensievere en diepere beworteling

Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, H. de Boer, Bert Philipsen. 2011. Terug naar de graswortel: Een betere nutrientenbenutting door een intensievere en diepere beworteling. 2011-023 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 2.74 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een betere benutting van nutriënten door het gras verkleint de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater. Wanneer grasland intensiever en dieper wortelt, en daardoor nutriënten zoals stikstof en fosfaat uit de bodem en (kunst)mest beter benut, ontstaat een win-win situatie voor de veehouder en de maatschappij: een hogere grasproductie met een gelijke of lagere bemesting, lagere verliezen naar het milieu, en uiteindelijk betere waterkwaliteit. Een intensievere en diepere beworteling is niet alleen belangrijk voor de nutriëntenopname van het gewas, maar het speelt ook een rol in wateropname, opbouw van organische stof, bodemstructuur, voeding van bodemleven, bodemvorming, beheersing van onkruiden en erosie. Managementmaatregelen die kunnen leiden tot een intensievere en diepere beworteling vereisen meestal geen extra investeringen. In deze brochure worden handreikingen gegeven voor de praktijk.

Trefwoorden in Nederlands: gras, beworteling, nutrienten, waterkwaliteit, water opname, organische stof, bodemkwaliteit, bodemleven, erosiebestendigheid dijken, bodemstructuur, worteldiepte, bewortelingsintensiteit, maatregelen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Increasing the nutrient use efficiency of grassland will reduce leaching and run-off form minerals to surface and ground water. Grassland with deeper and denser roots can take up more nutrients like nitrogen and phosphate and be more productive with less inputs, while nutrient loss to the environment is minimized. This gives a win-win situation for both farmers and society. Grassland with deeper and denser roots is not only important for nutrient uptake, but also for water uptake, build up of soil organic matter, soil structure, feed resource for soil biota, soil formation and control of weeds and erosion. Management practices for deeper and denser rooting of grassland do usually not require additional investments. In this leaflet we give suggestions for management measures to increas rooting depth and intensity.

Keywords in English: grass, roots, nutrients, water quality, water intake, organic matter, soil quality, soil biota, root depth, root density