Stikstof Telen

Voortgang 2020

G.J.H.M. van der Burgt, Hero Havenga. 2021. Stikstof Telen: Voortgang 2020. 2021-006 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 38
Type: Rapport
Download (pdf, 2.85 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Stikstof in de landbouw is een uiterst actueel thema. Het onderzoek waar dit rapport een weergave van is gaat voor een belangrijk deel over stikstof. Het is in 2011 geïnitieerd door telers van Biowad, de telersvereniging van biologische boeren in het waddengebied. Hun vraag was: hoe ver kun je komen als je de bedrijfsvoering volledig baseert op stikstof die door vlinderbloemige gewassen het bedrijf ingebracht wordt?

Dit rapport is het elfde uit een reeks over de ontwikkeling van een bedrijfssysteem dat volledig draait op eigen stikstofvoorziening met inzet van niet-kerende grondbewerking. Het eerste rapport (Van der Burgt 2012) beschrijft het bedrijfsontwerp en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Het tweede t/m zevende rapport beschrijven de projectactiviteiten in 2012 - 2018 inclusief de resultaten. In 2017 is een evaluatierapport geschreven over vijf jaar Planty Organic (Van der Burgt et al. 2017a en 2017b (Engelse versie)). Nu dus de rapportage over 2020. Binnenkort wordt de evaluatie 2012-2020 gepubliceerd.

Het voor u liggende rapport beschrijft de projectactiviteiten en resultaten van 2020. Dit wordt nu nog niet geplaatst in de langjarige lijn van het proefveld. De opzet van deze tekst verloopt grotendeels parallel aan de rapportage over de resultaten van 2019. Onder de nieuwe naam ‘Stikstof Telen’ is door Stichting Biowerk samen met teler VOF Bakker Bio een tweejarig project opgezet dat voortbouwt op de opgedane kennis en ervaringen in het voorgaande project ‘Planty Organic’. Dit project voegt er diverse verdiepende metingen aan toe. Daardoor kan nog beter de potentie van het systeem zichtbaar gemaakt worden. Wij bedanken de financiers van dit project Stikstof Telen. In 2020 was dat evenals in 2019 de provincie Fryslân bij monde van SNN, samen met het Europese Fonds voor plattelandsontwikkeling en BO Akkerbouw.

Trefwoorden in Nederlands: Stikstof, Planty Organic, Maaimeststoffen, organische stof, bodemvruchtbaarheid, Ndicea, groenbemesters, kringlopen