Poster: Effectevaluatie van het lespakket ‘Weet wat je eet’ voor het voortgezet onderwijs

Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2024. Poster: Effectevaluatie van het lespakket ‘Weet wat je eet’ voor het voortgezet onderwijs. In: NESPEN 16e Nationale Voedingscongres. Veenendaal.
Pagina's / pages: 1

Klik hier voor het volledige rapport

Download (pdf, 1.16 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Achtergrond

Op basisscholen worden voedingseducatieprogramma's steeds vaker gebruikt om kinderen te leren over gezonde en duurzame voeding, maar er zijn minder erkende programma's beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. In deze studie onderzochten we de effectiviteit van het digitale Weet wat je eet lespakket van het Voedingscentrum onder middelbare scholieren (12-15 jaar) op gedragsdeterminanten en zelf-gerapporteerde gedragingen ten aanzien van gezonde, veilige en duurzame voeding.

Methode

Er is een quasi-experimenteel onderzoeksdesign gehanteerd, waarbij de leerlingen uit de eerste of tweede klas van 7 interventiescholen en 11 controlescholen tweemaal een digitale vragenlijst ontvingen. De vragenlijst bestond uit vragen over kennis, eigen effectiviteit, attitude, subjectieve norm, intentie en gedrag ten aanzien van gezonde, veilige en duurzame voeding.

Resultaten

De pre- en post-vragenlijst werd ingevuld door 364 leerlingen in de interventiegroep en 247 leerlingen in de controlegroep. Lineaire multilevel regressieanalyses lieten een significant hogere toename zien in eigen effectiviteit, attitude en intentie om water te drinken (alle drie p<0,01) en een significant grotere afname in de consumptie van suikerhoudende dranken, snacks en vlees (alle drie p<0,05) in de interventiegroep dan in de controlegroep. Bovendien scoorden leerlingen in zowel de interventie- als de controlegroep hoger op kennis tijdens de nameting dan tijdens de voormeting (beide p<0,05), maar de interventiegroep scoorde niet significant hoger dan de controlegroep (p=0,14). Er werden geen significante effecten gevonden op subjectieve norm, intentie en consumptie van fruit, groenten en volkorenbrood.

Conclusie

De resultaten van deze studie laten zien dat het Weet wat je eet lespakket positief effect heeft op eigen effectiviteit en attitude ten aanzien van gezonde, veilige en duurzame voeding, de intentie om meer water te drinken en verschillende gezonde eetgedragingen bij middelbare scholieren. Verder onderzoek is nodig om de duurzaamheid van deze resultaten op lange(re) termijn vast te stellen.

Trefwoorden in Nederlands: Voortgezet onderwijs, voedseleducatie, middelbare scholieren, gezonde voeding, lespakket, voedselconsumptie, poster