Pluimvee: aanbieden van ruwvoer

Jan-Paul Wagenaar. 2011. Pluimvee: aanbieden van ruwvoer. Verbeteren welzijnsprestaties in de biologische veehouderij: Korte termijn prioriteiten en aanzet tot lange termijn visie. Wageningen UR Livestock Research, Lelystad. Report 479
Pagina's / pages: 5
Download (pdf, 0.12 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de biologische legpluimveehouderij is het aanbieden van ruwvoer verplicht. In de praktijk wordt dit op heel verschillende manieren ingevuld. Het verstrekken van ruwvoer aan leghennen is een geschikte manier om aan verschillende welzijnsdoelen invulling te geven. Het verstrekken van ruwvoer draagt bij aan een betere verdeling van hennen over het huisvestingssysteem, biedt hennen een functionele, en qua tijd substantiële, extra tijdsbesteding aan en kan een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van het maagdarmstelsei van de hen. Ruwvoerverstrekking is ook voor de gangbare bedrijfsvoering interessant. Het aanbieden van ruwvoer aan gezonde hennen had positieve effecten op ontwikkeling en gedrag, ook in de opfok. Hierbij werd echter vastgesteld dat problemen die tijdens de opfok slechts in beperkte mate waarneembaar zijn, tijdens de leg een grotere vorm aan kunnen nemen. Met het oog op o.a. preventie van verenpikken tijdens de leg is het daarom belangrijk een maatregel ais het dagelijks aanbieden van ruwvoer tijdens de opfok ten allen tijde te overwegen. Dit geldt voor zowel biologische als gangbare leghennen. In beide systemen geldt dat goed basismanagement (klimaat, voer, etc) optimaal moet zijn voor goede resultaten. Bij kleine verstoringen in het basismanagement kan ruwvoer een helpende hand bieden: het biedt de kip afleiding en functioneel substraat voor het verteringssysteem.

Trefwoorden in Nederlands:
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In organic, layers must be provided with roughage. In practice, this requrement is met in very different ways. Providing roughage to laying hens is an appropriate way to meet various welfare objectives. Providing roughage contributes to a better distribution of hens over the housing system, provides a functional and substantial occupation to the hens, and can contribute positively to the functioning of the hens\' gastrointestinal tract. Providing roughage may also be interesting for conventional management practices. Providing roughage to healthy hens had positive effects on development and behaviour, also during the rearing period. However, although potential problems like feather pecking are hardly detectable during rearing, there might be severe problems during the laying period. In order to prevent feather pecking and other problems during lay it is therefore important to consider providing roughage daily during the reahng period. This applies to both organic and conventional layers. In both systems a good baseline management (climate, food, etc) must be to be optimal for good results. When disturbances in basic management are small, offering roughage can help reduce problems ahsing as it provides distraction to the birds and a functional substrate for the digestive system.