Planty Organic: Voortgang 2017

G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus. 2018. Planty Organic: Voortgang 2017. 2018-009 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 37
Type: Rapport
Download (pdf, 1.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Planty Organic is een proefveld waarin een biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld wordt op basis van volledig eigen stikstofvoorziening met niet-kerende grondbewerking. Het is in 2012 gestart. De periode 2012-2016 is geëvalueerd (Van der Burgt et al., 2017). Door het opzoeken van grenzen middels deze eigen stikstofvoorziening kan er veel nieuwe kennis opgedaan worden wat vervolgens zijn toepassing kent in de biologische of gangbare landbouwpraktijk op het gebied van stikstof-, fosfaat- of bodemdynamiek vraagstukken.

"

Dit rapport is de weergave van wat er in 2017 gebeurd is. In de resultaten wordt gerefereerd naar het evaluatierapport. De bevindingen van 2017 bevestigen het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt. Alle doelstellingen worden behaald: het is een voldoend productief systeem met een zeer hoge stikstof efficiëntie en een zeer lage milieu- en klimaat impact.
"De productie lag in 2017 aanzienlijk hoger dan wat op basis van de evaluatie verwacht werd. Er zit dus nog rek in dit stikstof-gelimiteerde systeem. Dat is op basis van simulering met het model Ndicea bevestigd, maar het is niet waarschijnlijk dat het opbrengstniveau van 2017 blijvend gehandhaafd kan worden.
"Er liggen nog vervolgvragen open op het gebied van de interne nutriëntenstroming (stikstof, fosfaat), het bodemleven, de beworteling en de CO2 footprint.

Trefwoorden in Nederlands: Maaimeststoffen stikstof, organische stof, bodemvruchtbaarheid, Ndicea, groenbemesters, kringlopen