Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw

Jan G. Bokhorst, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Organische stofbeheer en stikstofleverend vermogen van de grond in de Nederlandse akkerbouw. 2012-017 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 21
Type: Rapport
Download (pdf, 0.33 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het Nederlandse bemestingsadvies voor de akkerbouw wordt niet expliciet rekening gehouden met de stikstoflevering van de bodem vanuit afbraak van oudere organische stof. In een modelstudie met het model NDICEA is deze stikstoflevering gekwantificeerd. Voor vier regio's /grondsoorten / bouwplannen zijn telkens drie bemestingsscenario's doorgerekend, te weten uitsluitend kunstmest; voornamelijk dierlijke mest; en maximaal organische stof toevoer inclusief compost en groenbemesters. In alle gevallen werden de wettelijke beperkingen aangehouden. Bij uitsluitend gebruik van kunstmest loopt het organische stof gehalte terug in alle vier de regio's, bij het scenario met maximale aanvoer van organische stof stijgt het gehalte bodem organische stof. Een daling in de grootteorde van 0,05% in vier jaar lijkt klein maar betekent wel dat er rond 25 kg stikstof netto aan de bodemvoorraad onttrokken wordt. Dat valt niet te verwaarlozen ten opzichte van de hoeveelheid stikstof die met mest wordt gegeven. Ten opzichte van een scenario op basis van uitsluitend kunstmest neemt het stikstofleverend vermogen bij regelmatig gebruik van dierlijke mest toe met ruim 30 kg per hectare per jaar, en bij maximale aanvoer van organische stof met 90 kg per hectare per jaar. Binnen het groeiseizoen (maart- september) gaat het om 80% van die hoeveelheden.

Trefwoorden in Nederlands: organische stof, stikstof, bodem, akkerbouw
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Dutch nitrogen fertilizer recommendation do not explicit account for the nitrogen release out of old soil organic matter. A model approach with the NDICEA model calculated the expected levels of N-mineralization. For four regions each, three fertilizer scenarios are considered: artificial fertilizer only; predominantly manure; maximum organic matter application with composts and green manures. In case of artificial fertilizer only, the soil organic matter content decreases. The scenario with the maximum organic matter applications shows an increase of soil organic matter. A decrease of about 0.05% in four years looks small, but implicates that each year 25 kg N per hectare is taken out of total soil N supply. This cannot be neglected compared to total fertilizer N supply. Compared to the scenario with artificial fertilizer only, regular use of manure increases N-mineralization by 30 kg per hectare per year. In case of maximal organic matter supply the increase is 90 kg per hectare per year. Within the growing season (March - September) 80% of this amount becomes available.

Keywords in English: organic matter, nitrogen, soil, agriculture