Organische stof in de Nederlandse bodem

Feiten en discussie in perspectief

Chris J. Koopmans, A.H.M. van Opheusden MSc. 2019. Organische stof in de Nederlandse bodem: Feiten en discussie in perspectief. 2019-023 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 32
Type: Rapport
Download (pdf, 2.12 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze notitie heeft als doel de vragen die de Rli heeft ten aanzien van de problematiek van de organische stof in de bodem te behandelen en waar mogelijk met antwoorden te komen. Meer specifiek wordt ingegaan op de vragen naar de stand van zaken aangaande het organische stofgehalte in de bodem, gebaseerd op statistieken en verdeeld naar regio en waar mogelijk naar bodemtype (hoofdstuk 2). Met daarbij indien mogelijk het tijdsverloop in organische stofgehalte. Ook is gevraagd naar de effecten van het organische stofgehalte (hoofdstuk 3). De vraag naar inzichten, discussiepunten en standpunten ten aanzien van het organische stofgehalte in de Nederlandse bodem is verwoord in hoofdstuk 4. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de vraag van de raad naar een overzicht van bestaande oplossingen en oplossingen die op korte termijn zouden kunnen worden toegepast.

"

In de notitie zijn de afbakening en inkadering aangehouden die de raad heeft aangegeven. Het overzicht beperkt zich tot de Nederlandse situatie. Daarom zijn in hoofdstuk 2 data, statistieken en kaarten beperkt tot de Nederlandse literatuur. Bij het landgebruik zijn de landbouw, bos en natuur meegenomen in de statistieken. Ook zijn effecten op primaire productie en biodiversiteit en in enkele gevallen indirecte effecten op plant, dier en mens via bijvoorbeeld grond- en oppervlaktewater of landschap meegenomen. De notitie omvat de ecologische functie van de bodem ook gezien de klimaatproblematiek maar sluit de economische vraagstukken rond bodem en bodembeheer uit. De notitie neemt kort de invloed van mest op de bodemconditie mee maar sluit discussies over vee-aantallen of import van voer of afwenteling op grond in andere landen uit. Tenslotte zijn bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid uitwisselbare termen in dit overzicht.

Trefwoorden in Nederlands: organische stof, bodem, biodiversiteit, bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid