Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions

H. C. de Boer, Nick J.M. van Eekeren, J.B. Pinxterhuis, M.W.J. Stienezen. 2012. Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions. 660. Wageningen UR Livestock Research, Wageningen. december 2012.
Type: Rapport
Download (pdf, 0.75 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

A nine year crop rotation experiment was carried out in the Netherlands from 2002 through 2010 to (1) determine the optimal length of the grass-clover (mixture) and maize period in crop rotations and (2) to determine which crops should receive slurry application with priority in case the availability of cattle slurry is limited.
"The results show that dry matter yield decreased for all treatments over the experimental period, due to a decrease in plant-available N (from N fixation by the clover, applied slurry and mineralization of soil N). The relative yield increase (increase relative to the negative trend) due to slurry application was largest when all crops received slurry application, and the effects of slurry application increased over time.

Keywords in English: Grass-clover, crop rotation, nitrate leaching, N uptake, soil fertility, ley, slurry
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In Nederland werd tussen 2002 en 2010 een negenjarig vruchtwisselingsexperiment uitgevoerd om (1) de optimale lengte van de gras-klaver- en snijmaïsperiode in vruchtwisseling te bepalen en (2) om te bepalen hoe drijfmest over de gewassen verdeeld moet worden als de beschikbare hoeveelheid drijfmest beperkend is.
"Uit de resultaten blijkt dat de drogestofopbrengst bij alle behandelingen afnam over de duur van het experiment, als gevolg van een afname van de voor het gewas opneembare N (uit N-binding door de klaver, toegediende drijfmest en mineralisatie van bodemorganische stof). De vermindering van de opbrengstdaling als gevolg van drijfmesttoediening was het grootst wanneer aan alle gewassen drijfmest werd toegediend. De effecten van drijfmesttoediening namen toe over de tijd.

Trefwoorden in Nederlands: gras-klaver, grasklaver, gewasrotatie, vruchtwisseling, nitraat uitspoeling, stikstofopname, bodemvruchtbaarheid, grasland, weide, drijfmest