Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op zand. Van Lierop 2008-2010

G.J.H.M. van der Burgt, Sjef Staps. 2010. Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op zand. Van Lierop 2008-2010. 2010-028LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 51
Type: Rapport
Download (pdf, 0.52 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het kader van een heroriëntatie op bemesting in de biologische tuinbouw op zandgrond is een veldproef aangelegd op het bedrijf van Jan van Lierop in Mierlo, Noord-Brabant. Gezien de nieuwe regels op het gebied van de mestwetgeving werd gezocht naar manieren om de mineralen aanvoer te verlagen zonder de opbrengst te verlagen.
"In 2008, 2009 en 2010 is volgens vijf verschillende varianten bemest. Vinasse 48 kg N , Vinasse 95 kg N en Luzerne 95 kg N zijn gewasgerichte bemestingsvarianten, en 46 ton GFT compost + vinasse 95 kg N heeft een sterke bodemgerichte component. Daarnaast was er een controle zonder bemesting.
"In alle drie de jaren was er een reactie van het gewas wat betreft opbrengst (venkel in 2008, prei in 2010) of productkwaliteit (andijvie in 2009) op de voor het gewas beschikbaar gekomen hoeveelheid stikstof. De controle variant deed het in het eerste jaar nog helemaal niet zo slecht maar blijft in de volgende jaren in toenemende mate achter bij de wel bemeste varianten. In drie jaar lijkt er een positief effect zichtbaar van de compost op structuur en beworteling.
"Geen van de onderzochte varianten kan rechtstreeks gebruikt worden als alternatieve strategie voor het huidige bemestingsregime. Ze zijn té eenzijdig gericht zijn op gewas (vinasse, luzerne) óf zetten te zwaar in op bodemverzorging (Compost + vinasse). De mineralenbalansen vertonen in alle gevallen tekorten of zware overschotten (compost + vinasse). Een combinatie van beide strategieën ligt voor de hand: zonder verzorging van de bodemvruchtbaarheid gaat de opbrengst achteruit, en gewasgerichte (stikstof)bemesting geeft een direct positief resultaat. Daarnaast behoeft het aandacht om de aanwezige stikstof in najaar en winter in het bedrijf te behouden door vanggewassen en zou ook nog winst behaald kunnen worden door eigen stikstofvoorziening in te bouwen.
"Deze laatste strategieën vragen om aanpassingen in bouwplan en vruchtwisseling die minder of meer extensivering inhouden.

Trefwoorden in Nederlands: Bemestingstrategieën, gewasgericht bemesten, bodemgericht bemesten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

As part of a revision of soil fertility strategies in organic horticultural production on sandy soils, a field experiment is realized at the farm of Jan van Lierop in Mierlo, Noord-Brabant province. Looking at the foreseen legislation, strategies are needed to reduce the application of nutrients without reducing the yields. In 2008, 2009 and 2010 five strategies are tested. Vinasse 48 kg N , Vinasse 95 kg N en Alfalfa pellets 95 kg N are crop-oriented strategies, and Compost + vinasse 95 kg N has a strong soil oriented component. A control (zero N) completed the experiment.
"During the three years the crop reacted on increasing amounts of available N with increased yield (Fennel in 2008, and Leek in 2010) or increased marketable yield (Endive in 2009). The control performed reasonable in 2008 but stayed increasingly behind in the following years. In three year a positive effect of compost on soil structure and root pattern starts to appear.
"None of the strategies can strait forward be used as alternative for the actual farm strategy. The are overemphasizing the crop component (Vinasse, Alfalfa) or the soil component (Compost + vinasse). The mineral balance for the nutrients show shortages or (high) surpluses (in case of GFT + vinasse). A combination of the two directions is to prefer: without taking care for the long-term soil fertility the yields will decrease, and a crop-oriented (nitrogen) fertilization shows direct positive results. Besides this, attention should be given to catch crops to keep nitrogen in the farm system during winter time, and to nitrogen fixation on the farm itself. These last two components will request adaptations in crop rotation and will possibly lead to a less intensive horticultural system.

Keywords in English: Fertilisation strategies, crop fertilisation, soil fertilisation