Mest Als Kans 2012: activiteiten en resultaten

Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Mest Als Kans 2012: activiteiten en resultaten. 2012-044 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 21
Type: Rapport
Download (pdf, 0.51 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op het Mest Als Kans-proefveld loopt sinds 1999 een bemestingsproef. In dit langjarige experiment wordt het effect van 13 verschillende bemestingsstrategieën op bodemkwaliteit en gewas onderzocht. Het proefveld is gelegen op een biologisch akkerbouwbedrijf in Lelystad. In dit verslag staat beschreven welke werkzaamheden in 2012 op het Mest Als Kans proefveld zijn uitgevoerd in het kader van het project Bedrijfsoptimalisatie bemesting. De resultaten van dit jaar wat betreft de effecten van verschillende bemestingsstrategieën op opbrengst en productkwaliteit worden gepresenteerd en bediscussieerd. Later kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een verslaggeving die de hele duur van het experiment omvat.
"Als we uitsluitend kijken naar de resultaten van 2012., zien we dat verschillen in bemestingsstrategie leiden tot verschillen in opbrengst, drogestofgehalte, N-opname, bepaalde inhoudsstoffen en N-mineraal gedurende het groeiseizoen.
"Na veertien jaar zijn geen verschillen in indringingsweerstand gevonden die voor een agrariër van belang zijn. Op kalkhoudende lichte zavelgrond lijkt bemesting dus niet de aangewezen manier om de indringingsweerstand van de bodem te beïnvloeden.

"

 

Trefwoorden in Nederlands: bodemvruchtbaarheid, stikstof, organische mest, compost, fosfaat, NDICEA
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The effect of 13 different fertilization strategies on soil and crop is reseached on the long-term trial plot of 'Manure As Change'.  Taking the results concerning 2012 into account, different fertilization strategies resulted into differences in crop yield, dry matter content, N-uptake, certain crop-contained minerals and N-mineral during the growing season. After fourteen years, no agronomical relevant difference in soil penetration resistance was found.

Keywords in English: Soil fertility, nitrogen, manure, compost, phosphate, organic fertilizers, NDICEA