Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden. Integrale analyse over de jaren 2018-2020

Jonas A.B. Schepens, Bart G.H. Timmermans, L.M. Fuchs, Ron Peters, J. Bloem, Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Thalisa Slier, Chris J. Koopmans. 2022. Meerjarige evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden. Integrale analyse over de jaren 2018-2020. 2022-016 LbP. Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen.
Pagina's / pages: 23
Type: Rapport
Download (pdf, 1.41 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Als uitvloeisel van het Klimaatakkoord uit 2019 werkt de landbouwsector aan klimaatdoelstellingen. Een onderdeel daarvan is het doel om 0,5 Mton CO2-equivalenten per jaar vast te leggen in minerale landbouwbodems met ingang van 2030. In het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik zijn sinds 2018 data verzameld over de potentiële koolstofvastlegging door landbouwkundige maatregelen aan de hand van metingen aan de bodemkoolstof in Lange Termijn Experimenten (LTE’s). De resultaten per onderzochte maatregel zijn in de individuele jaren reeds gerapporteerd in Koopmans et al., (2019), Koopmans et al., (2020) en Koopmans et al., (2021). De voorliggende integrale analyse had tot doel een overzicht te geven van de effecten van tot nu. Dit betreft de koolstof vastlegging en de betrouwbaarheid daarvan voor maatregelen in de akkerbouw en de veehouderij.

Trefwoorden in Nederlands: Klimaat, Slim landgebruik, koolstof, CO2, bodem, landgebruik