Management of Grassland Systems, Soil, and Ecosystem services

P.J. Murray, Felicity Crotty, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Management of Grassland Systems, Soil, and Ecosystem services. Soil Ecology and Ecosystem services. Oxford University Press. 14 June 2012. Oxford
Pagina's / pages: 12
Download (pdf, 3.67 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Apart from chemical and physical properties, soil biology is one of the key factors of  soil fertility. On average, living biomass in dairy farming soils are about 2700 kg ha-1 (layer: 0-10/20cm). This is more biomass than the cattle above the soil. Soil life is a big contributor towards eco system services: conservation of soil structure, water regulation, nutrient supply and finally grass yield as ultimate service towards the farmer. The other way round, farmers influence soil life with their management. The interactions between management and (the effect on) the plant, soil life and ecosystem services are cyclic and complex. To develop and optimize sustainable grassland systems, more knowledge is needed into the effect of management measures on soil life and the related ecosystem services. Beside enabling more efficient and more effective use of eco system services, this knowledge might help to predict unwanted side effects of managemant measures on the composition, quantity and functionallity of soil life.

Keywords in English: grassland, soil biology, soil life, management, ecosytem services
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Naast chemische en fysische bodemkwaliteit is bodembiologische kwaliteit een van de peilers onder bodemvruchtbaarheid. De gemiddelde levende biomassa van het bodemleven van een melkveebedrijf op zandgrond bedraagt 2700 kg ha-1 (laag: 0-10/20 cm). Dit is meer dan de biomassa van het vee boven de grond. Het bodemleven draagt sterk bij aan ecosysteemdiensten: behoud van bodemstructuur, waterregulatie, nutriëntenvoorziening en uiteindelijk de grasproductie als ultieme dienst voor veehouders. Aan de andere kant beïnvloeden veehouders met het management van het grasland weer het bodemleven. De interacties tussen managementmaatregelen en (het effect op) de plant, het bodemleven en de ecosysteemdiensten zijn cyclisch en complex. Om duurzame graslandsystemen te ontwikkelen en optimaliseren, is meer inzicht nodig in het effect van managementmaatregelen op het bodemleven en de ecosysteemdiensten waarin ze voorzien. Deze kennis geeft ons de kans om deze ecosysteemdiensten te optimaliseren én beter te benutten. Daarnaast kan het helpen om onbedoelde neveneffecten van managementmaatregelen op de samenstelling, omvang en functioneren van het bodemleven te voorkomen.

Trefwoorden in Nederlands: grasland, bodembiologie, bodemleven, beheer, ecosystem services