Koolstofvastlegging op minerale landbouwbodems in de praktijk: Overzichtsrapportage 2018 -2023

Netwerken Akkerbouw & Veehouderij

Jan-Paul Wagenaar, Esther Wattel-Koekkoek, Waas Thissen, Femke A. Hoefnagels, Marianne Hoogmoed, Ton van Schie, Hanneke Heesmans, J. Specken, Willem Spriensma, K. Colombijn-van der Wende, Juli van Middelaar, Marieke Jelsma, Emiel Ansems, Henk Antonissen, Leen Janmaat. 2024. Koolstofvastlegging op minerale landbouwbodems in de praktijk: Overzichtsrapportage 2018 -2023: Netwerken Akkerbouw & Veehouderij. 2024-6069-LbD. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 73
Type: Rapport
Download (pdf, 1.59 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze rapportage beschrijft de belangrijkste bevindingen van de netwerken van het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik. In de periode 2018-2023 is er met drie regionale netwerken in de veehouderij en vijf in de akkerbouw gewerkt aan koolstofvastlegging in de praktijk. Op praktijkbedrijven is door middel van het toepassen, meten, monitoren en demonstreren van maatregelen handen en voeten gegeven aan klimaatvriendelijke landbouwmaatregelen en duurzaam bodembeheer. Kansen en belemmeringen en kosten & baten van klimaatmaatregelen zijn onder praktische en regionale condities inzichtelijk gemaakt. Uit keukentafelgesprekken en kennisbijeenkomsten is naar voren gekomen hoe ondernemers maatregelen ervaren en hoe ingezet kan worden op bredere toepassing van klimaatmaatregelen. De netwerken leveren hiermee meerwaarde ten aanzien van verdere interpretatie en weging van de resultaten uit het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik, en aan het overkoepelende doel, het vastleggen van 0,5 Mton CO2-equivalenten extra per jaar in de organische stof van minerale landbouwbodems vanaf 2030.

Trefwoorden in Nederlands: koolstofvastlegging, klimaat, landbouwbodem, grasland, akkerranden, praktijkmaatregelen, handelingsperspectief