Kennisdocument economisch rendabele bedrijven met toekomst in Kamerik

Veenweiden in Beweging

Jeroen Pijlman, W. Honkoop, Roelof Westerhof. 2020. Kennisdocument economisch rendabele bedrijven met toekomst in Kamerik: Veenweiden in Beweging. Veenweiden in Beweging.
Pagina's / pages: 55
Type: Rapport
Download (pdf, 1.16 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit kennisdocument beschrijft de huidige melkveehouderij, kringlopen van stikstof in fosfor en broeikasgasemissies in het veenweidengebied rond Kamerik, en welke ambities en opgaven vanuit bedrijfsleven en overheden op de landbouw afkomen. Vervolgens is aan de hand van drie mogelijke ontwikkelstrategieën in beeld gebracht in hoeverre een fictief gemiddeld Kameriks melkveebedrijf invulling kan geven aan deze opgaven en ambities. Ook is het bedrijfseconomische effect van de drie strategieën in beeld gebracht.

Het veenweidengebied rond de Van Teylingenweg in Kamerik staat voor een aantal uitdagingen. Het landgebruik en bodemdaling leiden tot uitstoot van broeikasgassen en meerkosten voor weg- en waterbeheer. Melkveehouders staan voor de uitdaging om economisch rendabel te ondernemen en bij te blijven dragen aan de kwaliteiten van het gebied. Gemeente Woerden, provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn samen met alle betrokkenen in het gebied aan de slag gegaan om te zorgen dat het gebied ook in de toekomst vitaal en veilig is. Als onderdeel van deze activiteit is dit kennisdocument Economisch rendabele bedrijven opgesteld.

Trefwoorden in Nederlands: Ontwikkelstrategie, melkveehouderij, intensiveren, extensiveren, natuurbeheer, biologisch