Innovatieve maisteelt op veengrond in Noord-Holland

H.A. van Schooten, Joachim G.C. Deru, F. Parmentier. 2013. Innovatieve maisteelt op veengrond in Noord-Holland. WUR Livestock research, Wageningen.
Pagina's / pages: 27
Type: Rapport
Download (pdf, 1.46 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de proef op veengrond in Noord Holland is in 2012 en 2013 het effect op het grondwaterpeil onderzocht van mais versus grasland, waarbij de mais met de strokenfrees is ingezaaid of traditioneel (spitten), zowel ongedraineerd als met onderwaterdrainage. Ook opbrengsten en opbrengstkwaliteit zijn gemeten. Er waren geen verschillen in grondwaterstanden tussen strokenteelt en traditionele teelt. In het relatief droge groeiseizoen van 2013 daalde de grondwaterstand onder gras duidelijk meer dan onder maïs. Op grond van de hogere grondwaterstanden in droge perioden onder maïs ten opzichte van gras heeft maisteelt mogelijk een beperkend effect op bodemdaling in de ondergrond. In het natte jaar 2012 was de opbrengst van de in stroken geteelde maïs lager dan van de traditioneel geteelde maïs, in het droge jaar 2013 was er geen verschil tussen de beide teeltmethoden. Strokenteelt leidde tot minder spoorvorming tijdens de oogst.

Trefwoorden in Nederlands: Veengrond, mais, strokenfrees, onderwaterdrainage, bodemdaling, grondwaterpeil, strokenteelt
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

A field experiment was conducted in 2012 and 2013 to investigate the effect of maize cropping versus grassland on groundwater levels in peat soils in the Dutch province of North-Holland. The maize crop was sown either with conventional tillage or strip tillage, in fields without drainage and in fields with a 'submerged' drainage system (tile drains installed at a depth lower than the water level in the ditches). Total yield and yield quality were also measured. Groundwater levels were not different between strip-tilled and conventionally tilled crops. In 2013, which had a relatively dry growing season, groundwater levels under grassland decreased more strongly than under maize. The higher groundwater level during dry periods under maize, compared to under grassland, suggests that maize cropping may help to reduce soil subsidence. In the wet year of 2012 the yield of strip-tilled maize was lower than of conventionally tilled maize, while in the dry year of 2013 no differences were found between these two tillage methods. In strip-tilled maize, harvesting caused less wheel rutting damage than in conventionally tilled maize.

Keywords in English: Peat soil, maize, strip tiller, submerged drain(age), soil subsidence, groundwater level, strip cropping