Health Promotion: preventief en curatief. Naar een duurzame gezondheidszorg.

Erik W. Baars, Guus H. van der Bie. 2011. Health Promotion: preventief en curatief. Naar een duurzame gezondheidszorg.. Uitgeverij SWP, Amsterdam.
Pagina's / pages: 230
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Nederland heeft de komende decennia te maken met een toenemende vergrijzing en een steeds hogere levensverwachting van de bevolking. Twee ontwikkelingen die het aantal chronisch zieken fors zullen doen toenemen. Daarnaast willen patiënten steeds meer als volwaardige partner mede in de regie van gezondheidbevordering en ziektebestrijding betrokken worden en neemt de vraag naar duurzaamheid in de gezondheidszorg steeds meer toe. Dit alles loopt parallel met teruglopende budgetten voor de gezondheidszorg.
"De tijd lijkt hiermee aangebroken om fors te investeren in het verder professionaliseren van een gezondheidbevorderende benadering in de gezondheidszorg ('health promotion'), in aanvulling op en (op termijn) geïntegreerd met een ziektebestrijdende benadering. Het gevolg moet zijn dat mensen langer gezond kunnen blijven, meer de eigen regie in de zorg kunnen voeren, en preventief en curatief gebruik kunnen maken van veilige en werkzame gezondheidbevorderende interventies en therapieën. Naar verwachting wordt hiermee tevens een bijdrage geleverd aan een vergroting van de duurzaamheid en een vermindering van de kosten van de gezondheidszorg.
"Gezondheidbevordering zal een hoofdrol krijgen in een toekomstige gezondheidszorg. Dit zal consequenties moeten hebben voor het (para)medisch onderwijs, het (para)medisch handelen, het versterken van patiëntencompetentie, de zorgproductontwikkeling en het wetenschappelijk onderzoek naar 'gezondheidbevorderende zorgproducten' in het licht van een 'personalized medicine'. Op al deze punten zijn weliswaar de eerste stappen gezet, maar van een betrouwbare professionalisering in deze is nog nauwelijks sprake.
"In Health promotion: preventief en curatief stelt het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg een aantal belangrijke aspecten van gezondheidbevordering aan de orde; zoals: definities van gezondheid en gezondheid bevorderen, salutogenese en 'health promotion', chronobiologische ritmen, meetinstrumenten en analysemethoden die aansluiten bij een nieuwe definitie van gezondheid, en resultaten van empirisch onderzoek naar gezondheid bevorderen.

Trefwoorden in Nederlands: gezondheidsbevordering, gezondheidszorg
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In the coming decades the Netherlands will see an increasing ageing population and an ever higher life expectancy. As a result the number of chronically ill people will rise considerably. An additional trend is that patients increasingly want to be involved as an equal partner in health promotion and disease intervention. Furthermore, there is a growing call for sustainable health care. These trends coincide with decreasing healthcare budgets.
"Thus, the time is ripe to invest in the further professionalization of the 'health promotion' approach, as supplementary to (and, in due course, to be fully integrated with) the 'disease intervention’ approach. The result should be that people stay healthy longer, have more control over their own health care, and can make use of safe and effective health promoting interventions and therapies, as part of curative and preventive care. It is expected that this will also contribute to increased sustainability and lower costs of health care.
"Health promotion will play a central role in future health care. This will have consequences for (para)medical education, (para)medical procedures, patients’ competencies, healthcare product development, and scientific research on ‘health promoting healthcare products’ in the context of ‘personalized medicine’. In all these areas the first steps towards change have made; however, the full professionalization of health promotion is still a long way off.
"In Health Promotion: preventative and curative, the Lectureship Anthroposophic Health Care discusses various important aspects of health promotion, including: definitions of health, salutogenesis and health promotion, chronobiological rhythms, measuring instruments and analysis methods that are compatible with a new definition of health, and results of empirical research on health promotion.

Keywords in English: Health promotion, health care