Eindrapportage Veen Voer en Verder II

Vervolgonderzoek lisdodde 2019 t/m 2021

Monique W.P. Bestman, Jeroen Pijlman, Youri Egas, Ollie van Hal, Anna Koornneef, Frank Lenssinck, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Eindrapportage Veen Voer en Verder II: Vervolgonderzoek lisdodde 2019 t/m 2021. 2022-029 D. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 87
Type: Rapport
Download (pdf, 5.09 MB)
Taal/language:
Abstract / summary in English:

Veen, Voer en Verder II had vervolgonderzoek aan lisdodde tot doel. Dit in navolging van het project Veen Voer en Verder wat tot doel had inzicht te krijgen in nieuwe, rendabele en duurzame natte teelten bij een hoog waterpeil in het veenweidengebied, waarbij wordt gestreefd naar het stopzetten van de bodemdaling, het verminderen van de broeikasgasuitstoot, het beperken van stikstofuitspoeling en het toepassen van natte gewassen. Uit Veen Voer en Verder bleek dat lisdodde een gewas is met potentie voor de veengebieden, maar dat het werkbaar krijgen van lisdoddeteelt nog een uitdaging is. Het vervolgonderzoek was daarom ingestoken op vragen die beantwoord moeten worden, voordat lisdodde als een volwaardige teelt kan worden gezien.

Keywords in English: Lisdodd, natte teelt, duurzaamheid, veenweidengebied, broeikasgas, stikstofuitspoeling