Eindrapport mechanische vruchtdunning in de perenteelt: Onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing van een Darwin vruchtdunner in biologische Conference teelt in 2010 en 2011

Bart G.H. Timmermans. 2012. Eindrapport mechanische vruchtdunning in de perenteelt: Onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing van een Darwin vruchtdunner in biologische Conference teelt in 2010 en 2011. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 23
Type: Rapport
Download (pdf, 1.38 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Na twee jaar dunproeven in appel (cultivar Elstar) gedaan te hebben is er in 2010 en 2011 onderzoek naar de mogelijke toepassing van mechanische dunning in de biologische perenteelt (cultivar Conference) uitgevoerd. Onderzoeksvragen waren:

"
  "
 • Is het mogelijk Conference peren mechanisch te dunnen met de Darwin dunmachine?
 • "
 • Wat is het beste tijdstip om dit te doen?
 • "
 • Wat zijn de optimale instellingen en hoe is de toepassing van de machine?
 • "
 • Welke directe effecten zijn er te verwachten en groot zijn deze?
 • "
 • Hoe groot zijn de uiteindelijke effecten op vruchtmaat, -aantal, opbrengst, bloeicijfer het jaar erop en waar zijn mogelijk knelpunten?
 • "
"

De resultaten van de mechanische dunning in het knopstadium waren behoorlijke schade aan het blad en het aantal bloemclusters van de onderste gesteltakken. Wat de rest van de resultaten betreft blijkt dat dunning al vrij snel te zwaar kan uitvallen. Bij dunning in het groene knopstadium kan een gedeelte van de knoppen beschadigen en vervolgens niet zetten. Na enige aanpassingen behaalden we toch dunningspercentages die gemakkelijk rond de 40% lagen. Peren dunnen zorgt vervolgens inderdaad voor minder vruchten met een grotere vruchtmaat, maar kost opbrengst.  De door ons gebruikte beste behandeling lag op 8 km/uur en 240 rotaties per minuut. Tot slot is het effect op bloeicijfers van de bomen een jaar later erg klein, en niet vergelijkbaar van dat bij beurtjarige appelrassen.

Trefwoorden in Nederlands: vruchtdunning, perenteelt, mechanische dunning, darwin dunmachine, fruitteelt
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

After two years experiments with thinning in apple (cultivar Elstar), research was conducted to the possible application of mechanical thinning in organic pear cultivation (cultivar Conference) in 2010 and 2011. Research questions were:

"
  "
 • Is it possible to mechanically thin Conference pears using the 'Darwin' thinning device?
 • "
 • What is the best time to do so?
 • "
 • What are the optimal settings and how is the application of this machine?
 • "
 • What immediate effects can be expected and what is their impact?
 • "
 • How large are the ultimate effects on fruit size,-number, yield, flowering rate the following year and what are the bottlenecks?
 • "
"

The results of the mechanical thinning at the bud stage showed considerable damage to the leaves and to the number of flower clusters of the lower frame branches. As for the rest of the results, it seems that thinning quite quickly cause too much damage. When thinning in the green bud phase, a portion of the buds is damaged and will not develop. However, after adjustments we achieved thinning rates that were easily around 40%. Thinning pears indeed causes less pieces of fruit with increased fruit size, but finally decreases yield. The best treatment was 8 km/h with 240 rotations per minute. Finally, the effect on flowering numbers of trees a year later was very small, and not comparable to that in biennial bearing sensitive apple varieties.

Keywords in English: fruit thinning, pear growing, mechanical thinning, darwin thinning machine, fruitgrowing