Effect of grass-clover on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation

Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, L. Brussaard, Chris J. Koopmans. 2011. Effect of grass-clover on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation. Organic is Life - Knowledge for Tomorrow. Proceedings of the Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). , Namyangju, Korea. 28 September - 1 October 2011. 1
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.11 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

White clover has a lower root biomass and a higher abundance of earthworms than grass. This might have an impact on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation when white clover is introduced in the grassland on organic dairy farms. We investigated the root biomass, the abundance of earthworms and a selection of soil physical parameters in white clover, grass-clover, and grass with and without N fertilizer. The treatment with clover-only had a lower root biomass, a lower C/N-ratio of the roots, a higher abundance of earthworms, a higher number of earthworm burrows, a lower penetration resistance at the 20-30 cm soil layer and a lower proportion of crumbs in the soil, than the other treatments. This confirms the literature that pure clover stimulates the ecosystem services of water regulation, but is less conducive to soil structure maintenance. However, the grass-clover mixture did not differ significantly from the grass treatments, but differed from pure clover in a higher percentage of soil crumbs. We infer that, when clover is introduced in grassland on organic dairy farms to fix atmospheric N2, the mixture of grass and clover maintains the positive impact of grass roots on soil structure but only may show a positive effect of clover-only on water regulation with a higher clover percentage in the dry matter.

Keywords in English: grass clover, roots, earthworms, organic farming, ecosystem services
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Witte klaver heeft een lagere wortel biomassa en meer regenwormen dan gras. Dit kan een impact hebben op de ecosysteemdiensten bodemstructuur onderhoud en water regulering, als witte klaver is geïntroduceerd in het grasland op biologische melkveebedrijven. We onderzochten de wortel biomassa, de overvloed van regenwormen en een selectie van bodemfysische parameters in witte klaver, gras-klaver, en gras met en zonder N-bemesting. De behandeling met alleen klaver had een lagere wortel biomassa, een lagere C / N-verhouding van de wortels, een grotere hoeveelheid regenwormen, een hoger aantal regenworm gangen, een lagere penetratie weerstand bij de 20-30 cm bodemlaag en een lager percentage van de kruimels in de bodem dan de andere behandelingen. Dit bevestigt de literatuur dat pure klaver het ecosysteem diensten van water regulering stimuleert, maar minder bevorderlijk is voor de bodemstructuur onderhoud. Echter, het gras-klaver mengsel was niet significant afwijkend van de gras behandelingen, maar verschilde van pure klaver in een hoger percentage van de bodem kruimels. We concluderen dat, wanneer klaver wordt geïntroduceerd in grasland op biologische melkveebedrijven om atmosferische N2 te binden, het mengsel van gras en klaver de positieve invloed van graswortels op bodemstructuur behoudt, maar dat een positief effect van klaver op de water regeling slechts aangetoon kan worden met een hoger percentage klaver in de droge stof.

Trefwoorden in Nederlands: gras-klaver, wortels, regenwormen, biologische landbouw, ecosysteem diensten