Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond

Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2016. Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond. V-focus. Juni 2016. Juni 2016
Download (pdf, 0.46 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.

Trefwoorden in Nederlands: Bodem, stikstof, veenweiden, bodemkwaliteit, mest, bodemindicatoren, calcium, magnesium
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Previous research in the Netherlands (2010) has shown that the nitrogen supply capacity of peat grassland soils ranges between 170 and 340 kg N per ha, and that soil Ca/Mg ratio is a good predictor of this variable. Within the framework of the project Soil indicators for sustainable soil use in peat meadows, the Louis Bolk Institute, Veenweiden Innovatiecentrum ('peat meadows innovation centre') and WUR-Alterra tested various calcium and magnesium fertilisers and investigated whether there is a causal connection between soil Ca/Mg ratio and soil nitrogen supply capacity.

Keywords in English: soil, nitrogen, peat meadows, peat grasslands, soil quality, manure, soil indicators, calcium, magnesium