Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem

life support functions revisited

M. Rutgers, T. Schouten, J. Bloem, E. Buis, Wim Dimmers, Nick J.M. van Eekeren, R.G.M. de Goede, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, H. Keidel, G. Korthals, C. Mulder, Esther Wattel-Koekkoek. 2014. Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem: life support functions revisited. RIVM, Bilthoven.
Pagina's / pages: 129
Type: Rapport
Download (pdf, 1.93 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal van de bodem kunnen gemeten worden met een brede set indicatoren. Een karakteristieke set bestaat uit biologische bodemindicatoren, abiotische bodemindicatoren en systeemgerichte indicatoren. Een aantal chemische en biologische bodemindicatoren is eerder toegepast in het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit. Om ecosysteemdiensten te beoordelen zijn ook fysische en systeemgerichte indicatoren nodig. Dit rapport is de uitkomst van een multicriteria-analyse waarin de bruikbaarheid van indicatoren voor toepassing in een meetnet werd geschat door twaalf deskundigen in de bodemkunde, de bodemecologie en het agrarisch bodemadvies.
"De indicatoren zijn ook bruikbaar voor metingen van het Natuurlijk Kapitaal van de bodem en om praktische instrumenten te ontwerpen waarmee het lokale bodembeheer en de gebiedsinrichting ondersteund kunnen worden. Dit leidt tot een betere benutting van de ecosysteemdiensten van de bodem.

Trefwoorden in Nederlands: Ecosysteemdiensten, Natuurlijk Kapitaal, Bodem, Bodembiodiversiteit, Bodembiologische indicator (Bobi), Indicator, Proxy, Monitoring, Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Soil ecosystem services can be measured with a comprehensive set of indicators. A typical set is composed of soil biological and abiotic indicators and system-oriented indicators. A number of the biological and chemical indicators have been used in the National Soil Quality Monitoring Network. For a reliable assessment of soil ecosystem services the indicator set has to contain structure and system-oriented indicators as well. This report is the result of a multicriteria analysis for the evaluation of the usefulness of indicators, which was performed by twelve professionals in soil science, soil ecology en agricultural consultancy.
"The indicators can also be used for the measurement of the Natural Capital of soils and for the development of practical indicator sets to support local soil and landscape management. This will ultimately lead to a more optimal use of soil ecosystem services.

Keywords in English: Ecosystem Services, Natural capital, Soil, Soil biodiversity, Biological indicator for Soil Quality (BiSQ), Indicator, Proxy, Monitoring, National Soil Quality Monitoring Network