Cost-effectiveness of plant and animal biodiversity indicators in tropical forest and agroforest habitats

M. Kessler, Stefan Abrahamczyk, Merijn M. Bos, D. Buchori, D.D. Putra, S.R. Gradstein, Patrick Höhn, J. Kluge, F. Orend, R. Pitopang, S. Saleh, C.H. Schulze, S.G. Sporn, I. Steffan-Dewenter, S.S. Tjitrosoedirdjo, T. Tscharntke. 2011. Cost-effectiveness of plant and animal biodiversity indicators in tropical forest and agroforest habitats. Journal of Applied Ecology. 2. April 2011. 48
Aantal pagina's: 9
Soort document: Wetenschappelijk artikel
Taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

1. Biodiversity data are needed for conservation and management of tropical habitats, but the high diversity of these ecosystems makes comprehensive surveys prohibitively expensive and indicator taxa reflecting the biodiversity patterns of other taxa are frequently used. Few studies have produced the necessary comprehensive data sets to assess the quality of the indicator groups, however, and only one previous study has considered the monetary costs involved in sampling them.
"2. We surveyed four plant groups (herbs, liverworts, trees, lianas) and eight animal groups (ants, canopy and dung beetles, birds, butterflies, bees, wasps and the parasitoids of the latter two) in 15 plots of 50x50 m2 each, representing undisturbed rainforest and two types of cacao agroforest in Sulawesi, Indonesia. We calculated three biodiversity measures (a and b diversity; percentage of species indicative of habitat conditions), built simple and multiple regression models among species groups (single groups, combinations of 2x11 groups, averaged relative diversity of all 12 groups), and related these to three measures of survey cost (absolute costs and two approaches correcting for different sampling intensities).
"3. Determination coefficients (R2 values) of diversity patterns between single study groups were generally low (<0.25), while the consideration of several study groups increased R2 values to up to 0.8 for combinations of four groups, and to almost 1.0 for combinations of 11 groups. Survey costs varied 10-fold between study groups, but their cost-effectiveness (indicator potential versus monetary cost) varied strongly depending on the biodiversity aspect taken into account (alpha or beta diversity, single or multiple groups, etc.).
"4. Synthesis and applications. We found that increasing the number of taxa resulted in best overall biodiversity indication. We thus propose that the most cost-efficient approach to general tropical biodiversity inventories is to increase taxonomic coverage by selecting taxa with the lowest survey costs.

Keywords in English: agroforestry management, alpha diversity, beta diversity, biodiversity indication, conservation biology, conservation priorities, land-use gradients, plant and insect communities, rainforests, survey costs
Tweede taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

1. Biodiversiteitgegevens zijn nodig voor behoud en beheer van tropische habitats, maar de grote diversiteit van deze systemen maakt uitvoerige inventarisaties onaanvaardbaar kostbaar, en vaak worden daarom zg. indicator taxa gebruikt, die de biodiversiteitpatronen van andere taxa weerspiegelen. Er zijn echter slechts weinig studies die de uitvoerige datasets geven die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de indicatorgroepen te beoordelen, en slechts één studie betrekt daarin de financiële kosten die gemaakt moeten worden om deze gegevens te verzamelen.
"2. Wij hebben vier plantengroepen geïnventariseerd (kruiden, levermossen, bomen, lianen) en acht dierlijke groepen (mieren, mestkevers en kevers uit boomkruinen, vogels, vlinders, bijen, wespen en de parasieten van deze laatste twee) in 15 plots van 50x50 meter, die niet-verstoord regenwoud en twee typen cacao-agrobos (cocoa agroforestry system) in Sulawesi, Indonesië representeerden. We berekenden drie biodiversiteitmaatstaven (α- en β-diversiteit, percentage indicatorsoorten voor habitat diversiteit), bouwden eenvoudige en multipele regressie modellen tussen soortengroepen (enkelvoudige groepen, combinaties van 2x11 groepen, gemiddelde relatieve diversiteit van alle 12 groepen) en betrokken deze op drie maatstaven voor onderzoekskosten (absolute kosten en twee benaderingen die corrigeren voor verschillende intensiteiten van inventarisatie).
"3. Determinatie coëfficiënten (R2 waarden) van diversiteitpatronen tussen enkelvoudige groepen waren in de regel laag (<0.25), terwijl het beschouwen van meerdere groepen de R2 waarden verhoogde tot 0.8 voor combinaties van 4 groepen , en tot bijna 1 voor combinaties van 11 groepen. De onderzoekskosten verschilden met een factor 10 tussen de verschillende groepen, maar hun kosteneffectiviteit (indicator potentieel vs. financiële kosten) varieerde sterk afhankelijk van het biodiversiteitaspect dat werd onderzocht (α- of β-diversiteit, enkelvoudige of meervoudige groepen etc.).
"4. Synthese en toepassingen: We vonden dat het verhogen van het aantal taxa resulteerde in de beste overall indicatie van biodiversiteit. We stellen daarom dat de meest kostenefficiënte aanpak van algemene tropische biodiversiteit inventarisaties is om de taxonomische dekking te vergroten door selectie van taxa met de laagste onderzoekskosten.

Trefwoorden in Nederlands: Beheer van agrobossen, &alpha;-diversiteit, &beta;-diversiteit, indicatie van biodiversiteit, &lsquo;conservation biology&rsquo;, prioriteiten voor natuurbescherming, gradi&euml;nten van landgebruik, planten- en insectengemeenschappen, regenwouden, o