Can joint carbon and biodiversity management in tropical agroforestry landscapes be optimized?

M. Kessler, D. Hertel, H.F. Jungkunst, J. Kluge, Stefan Abrahamczyk, Merijn M. Bos, D. Buchori, G. Gerold, S.R. Gradstein, S. Köhler, C. Leuschner, G. Moser, R. Pitopang, S. Saleh, C.H. Schulze, S.G. Sporn, I. Steffan-Dewenter, S.S. Tjitrosoedirdjo, T. Tscharntke. 2012. Can joint carbon and biodiversity management in tropical agroforestry landscapes be optimized?. PLoS ONE. 10. September 12, 2012. 7
Aantal pagina's: 7
Soort document: Wetenschappelijk artikel
Taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

Managing ecosystems for carbon storage may also benefit biodiversity conservation, but such a potential \'win-win\' scenario has not yet been assessed for tropical agroforestry landscapes. We measured above- and below-ground carbon stocks as well as the species richness of four groups of plants and eight of animals on 14 representative plots in Sulawesi, Indonesia, ranging from natural rainforest to cacao agroforests that have replaced former natural forest. The conversion of natural forests with carbon stocks of 227-362 Mg C /ha to agroforests with 82-211 Mg C /ha showed no relationships to overall biodiversity but led to a significant loss of forest-related species richness. We conclude that the conservation of the forestrelated biodiversity, and to a lesser degree of carbon stocks, mainly depends on the preservation of natural forest habitats. In the three most carbon-rich agroforestry systems, carbon stocks were about 60% of those of natural forest, suggesting that 1.6 ha of optimally managed agroforest can contribute to the conservation of carbon stocks as much as 1 ha of natural forest. However, agroforestry systems had comparatively low biodiversity, and we found no evidence for a tight link between carbon storage and biodiversity. Yet, potential win-win agroforestry management solutions include combining high shade-tree quality which favours biodiversity with cacao-yield adapted shade levels.

Keywords in English: ecology, plant biology, carbon stocks, carbon sequestration, biodiversity
Tweede taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het managen van ecosystemen met als doel: opslaan van koolstof kan een positieve uitwerking hebben op het behoud van biodiversiteit. Een dergelijk win-win scenario is echter nog niet onderzocht binnen tropische agroforestry-gebieden. In ons onderzoek hebben we metingen verricht naar onder- en bovengrondse koolstofopslag en de soortenrijkheid van vier planten- en acht dierengroepen op 14 representatieve percelen in Sulawesi, Indosesie. Deze percelen varieerden van oorspronkelijk regenwoud tot cacao-agroforests die het oorspronkelijk bos vervangen hebben. De transformatie van oorspronkelijk bos met een koolstofopslag van 227-362 MG/ha naar een agroforest met 82/211 Mg/ha liet geen veranderingen zien in de totale biodiversiteit maar leidde wel tot een significant verlies aan bos-gerelateerde soortenrijkdom. We concluderen dat het behoud van bos-gerelateerde biodiversiteit, en in een mindere mate de koolstofopslag, vooral afhankelijk is van het behoud van oorspronkelijke habitats. Binnen de drie koolstofrijkste agroforest-systemen was de koolstofopslag ongeveer 60% van de koolstofopslag in het oorspronkelijke bos. Dit duidt erop dat 1,6 ha optimaal beheerd agroforest net zoveel bijdraagt aan koolstofopslag als 1 ha oorspronkelijk bos. Hoewel agroforestry-systemen een relatief lage biodiversiteit hadden hebben we geen bewijs gevonden voor een sterke link tussen koolstofopslag en biodiversiteit. Een mogelijk win-win agroforestry-management is bijvoorbeeld het planten van schaduw-gevende bomen die zowel de biodiversiteit bevorderen als genoeg schaduw geven voor een goede cacao-oogst.

Trefwoorden in Nederlands: ecologie; plant biologie; koolstofopslag; koolstof vastlegging; biodiversiteit