Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?

Lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid

Judith Westerink, Marleen Plomp, Fabrice Ottburg, Marleen Zanen, Raymond Schrijver. 2018. Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?: Lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid. Wageningen UR en Louis Bolk Instituut, Wageningen. Rapport 2858
Aantal pagina's: 126
Soort document: Rapport
Download (pdf, 9.41 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Boeren voor Natuur is een visie over het samengaan van natuur en landbouw door middel van een extensief bedrijfssyteem (natuurgericht bedrijf). De boer worden zelfvoorzienend in voer en mest en werkt met hogere waterstanden en meer landschapselementen. Hij krijgt hiervoor een vergoeding op basis van een langjarige overeenkomst. Het concept wordt uitgeprobeerd op een melkveehouderij in de polder van Biesland (Zuid-Holland) en op twee schapenhouderijen en een zoogkoeienbedrijf op landgoed Twickel (Overijssel). Dit rapport beschrijft de resultaten na tien jaar uitvoering op het gebied van bedrijf, ecologie en waterkwaliteit. Het rapport bevat aanbevelingen voor de pilots in beide gebieden en voor bredere toepassing van Boeren voor Natuur.

Trefwoorden in Nederlands: agrarisch natuurbeheer, biodiversiteit, waterbeheer, multifunctionele landbouw, ecosysteemdiensten, bedrijfssysteem, kringloop, beekherstel, landschap, waterkwaliteit, monitoring, governance, sturing, samenwerking, gebiedsfonds, Biesland, Twickel
Tweede taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

Farming for Nature is aimed at integrating nature and agriculture by means of an extensive farming system (nature-oriented farm). The farmer becomes self-sufficient in feed and manure and works with higher water levels and more landscape elements. For this, he recieves a financial compensation on the basis of a long term agreement. This concept is tried out on a dairy farm in Biesland (province of Zuid-Holland) and on two sheep farms and a farm with suckler cows on the Twickel estate (province of Overijssel). After ten years of implementation, this report describes the results in farming, ecology and water quality. The report contains recommendations for the pilots in both areas and for a wider implementation of Faming for Nature.

Keywords in English: Farming for Nature, biodiversity, water quality, ecosystem, monitoring, governance, nature-oriented farm