BODEMBREED INTERREG: DEEL 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem DEEL 2: Bodemleven

Marleen Zanen, Paul Belder, Willemijn J.M. Cuijpers, Merijn M. Bos. 2011. BODEMBREED INTERREG: DEEL 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem DEEL 2: Bodemleven. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 83
Type: Rapport

Zie ook het vervolg.

"
Download (pdf, 3.45 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze literatuurstudie is het resultaat van de eerste fase van het project \'Functionele agrobiodiversiteit in de bodem\' in het kader van Bodembreed. In deze studie wordt een overzicht gegeven van wat we verstaan onder bodemkwaliteit en de rol van bodemleven daarin. Aan de hand van bedreigingen voor bodemkwaliteit wordt gekeken naar de rol die de landbouwpraktijk speelt in het tegengaan van deze bedreigingen en wederom de rol van bodemleven daarin. In de tweede fase wordt een bodembiologische indicatorset geselecteerd om bodemkwaliteit en bodemfuncties te beoordelen. In de derde fase wordt deze indicatorset in het veld getest aan de hand van de landbouwkundige maatregel \'niet-kerende grondbewerking\' op leemgronden.
"

Trefwoorden in Nederlands: functionele agrobiodiversiteit, regenwormen, potwormen, protozoa, nematoden, aaltjes, bacteriën, schimmels, ecosysteem diensten, bodemvoedselwebben, bodemleven, bodemverdichting
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

This literature overview is the result of the first phase of the project \'functional agrobiodiversity in the soil\' within the \'Bodembreed\' (soil-wide) framework. In this study an overview is presented of our understanding of soil quality and the role of soil biota. Using the threats to soil quality, the role of the soil users and the soil biota in combating these threats is being explored. In the second phase a set of soil biological indicators will be selected to assess soil quality and soil features. In the third phase the set of indicators will be tested in the field on loamy soils using the agricultural measure of \'minimum tillage\'.

Keywords in English: functional agrobiodiversity, earth worms, potworms, protozoa, nematodes, bacteria, fungi, ecosystem services, soil food web, soil biota, soil compaction