Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem

Willemijn J.M. Cuijpers, Leen Janmaat. 2012. Biowisselkas: Bredere vruchtwisseling voor een gezondere bodem. 2012-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 42
Type: Rapport
Download (pdf, 1.26 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2009 en 2010 is een praktijkproef uitgevoerd met een alternatief teeltsysteem in de biologische glastuinbouw. Het doel van het alternatieve systeem is het verbeteren van de bodemgezondheid, door verbreding van de vruchtwisseling. Dit moet gebeuren op een manier die economisch rendabe is. In het zogenaamde Köver systeem, worden de plantbedden ondergronds door middel van folie in compartimenten verdeeld. Op de ene helft van het plantbed worden vruchtgroenten geteeld, en op de andere helft van het plantbed kunnen antagonistische gewassen worden geteeld, of kan de gron braak worden gelegd. Paprika blijkt in het systeem veel last te hebben van de antagonistische gewassen, die veel licht wegvangen. Door de rijke grondsoort (locatie Tinte) en hoge temperatuur hebben de antagonistische gewassen (Tagetes patula c.v. Single Gold (Ground Control) en Capsicum annuum c.v. Snooker) een sterke groei. De opbrengst van de paprika loopt daardoor met 25% terug. Hoewel we in combinatie met braak geen opbrengstdaling hebben gemeten, was er wel veel wegval van stengels. Vervolgonderzoek kan meer duidelijkheid geven of de combinatie paprika en braak echt rendabel is. Tomaat produceert in het systeem in combinatie met braak hetzelfde als in een normale teelt. De aantallen pathogene wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita) nemen sterk af tijdens een jaar braak. Twee jaar braak heeft echter geen extra effect op de daling van de aaltjespopulatie. Aan het eind van de opvolgende tomatenteelt zijn de aaltjesaantallen echter weer sterk gestegen, dit onafhankelijk van de voorvrucht (paprika of braak). Wel zijn de wortels iets gezonder van tomatenplanten die geteeld zijn nadat de grond braak heeft gelegen. De gezondheidsverbetering is echter te klein om ook in een hogere opbrengst te resulteren. Het systeem vraagt een andere aanpak van de bemesting.

Trefwoorden in Nederlands: biologische glastuinbouw, vruchtwisseling, Meloidogyne incognita, Tagetes patula, Capsicum annuum c.v. Snooker
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In 2009 and 2010 a field experiment was conducted with an alternative cultivation system in organic greenhouse production. The aim of the alternative system is to improve soil health, by broadening crop rotation. A precondition is the economic viability of the alternative system. In the so-called Köver system, planting beds are below-ground divided in compartments by means of a plastic sheet. On one half of the planting bed, greenhouse crops are grown, while on the other half antagonistic crops can be grown or the soil can be left fallow. Sweet pepper suffered from the antagonistic crops, which capture a lot of light. The rich soil stimulated the abundant growth of antagonistic crops (Tagetes patula c.v. Single Gold (Ground Control) and Capsicum annuum c.v. Snooker). This resulted in a production loss of 25% in sweet pepper. Although we didn’t measure a decline of production in combination with fallow, many stems of sweet pepper wilted. Future investigation should point out if the combination sweet pepper and fallow is viable. When cultivated in the alternative system, tomato reaches the same level of production as normal. The number of pathogenic root-knot nematodes (Meloidogyne incognita) drops sharply during fallow. Two years of fallow had no additional effect on the decline of the nematode population. At the end of the tomato crop, the number of nematodes had increased again, independent from the previous conditions (sweet pepper or fallow). Tomato roots were a little healthier after the fallow period. However, the improvement of plant health was too small to result in higher production levels. The system needs a different fertilization approach.

Keywords in English: organic greenhouse horticulture, crop rotation, Meloidogyne incognita, Tagetes patula, Capsicum annuum c.v. Snooker