BedrijfsBodemWaterPlan

maatwerk voor duurzaam bodem- en waterbeheer

Gerard Ros, Sven Verweij, Nick Quist, Nick J.M. van Eekeren. 2020. BedrijfsBodemWaterPlan: maatwerk voor duurzaam bodem- en waterbeheer. 1805.N.20. Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen.
Pagina's / pages: 34
Type: Rapport
Download (pdf, 2.66 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In samenwerking met ZLTO, het Louis Bolk Instituut, provincie Noord-Brabant en de Brabantse waterschappen is een integraal BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) ontwikkeld waarmee het mogelijk is om per bedrijf maatwerk te leveren om bij te dragen aan schoon grond- en oppervlaktewater, voldoende watervasthoudend en bufferend vermogen en een hoge benutting van nutriënten. Het faciliteert daarmee het gesprek tussen agrariër en adviseur als ook de doelen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met de BBWP is het mogelijk om de huidige bijdrage van agrariers aan allerlei maatschappelijke opgaves zichtbaar te maken als ook om gericht te sturen op verbetering van de bodemkwaliteit.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, waterschappen, grondwater, oppervlaktewater, nutriënten, bodemkwaliteit