Aardbei op weerbare bodem - benutten van natuurlijke functies voor het leveren van ecosysteemdiensten

Willemijn J.M. Cuijpers, Paul Belder, Marleen Zanen. 2012. Aardbei op weerbare bodem - benutten van natuurlijke functies voor het leveren van ecosysteemdiensten. 2012-024 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 48
Type: Rapport
Download (pdf, 2.28 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het hier beschreven onderzoek zijn 11 gronden van aardbeienbedrijven in Noord-Brabant en Limburg onderzocht op bodemweerbaarheid. In de gronden zijn daarnaast een groot aantal biologische, chemische en fysische parameters gemeten, om te kijken welke factoren een verband vertonen met bodemweerbaarheid. Daarnaast is gekeken of management maatregelen op bedrijven, met name bemesting met organische meststoffen en het gebruik van chemische grondontsmetting, effect hebben op bodemweerbaarheid.
"In de gronden zijn relaties gevonden tussen chemische en biologische factoren, en de mate van bodemweerbaarheid. Hoge boriumgehalten in de grond verslechterden de weerbaarheid. Nitraat en organische stof waren beide op een positieve manier gerelateerd aan bodemweerbaarheid. Regressiemodellen laten een minder sterk verband zien met biologische factoren dan met de chemische factoren. Meer ongekleurde, inactieve schimmels waren gerelateerd aan een betere bodemweerbaarheid.  Een hoger aantal dauerlarven is gerelateerd aan een slechtere bodemweerbaarheid.  Bodemweerbaarheid is ook gerelateerd aan de frequentie van celdeling van de bacteriën in de bodem: een hogere frequentie, en een hogere bacterie-activiteit, geeft een betere bodemweerbaarheid. Tenslotte is de schimmel/bacterie verhouding gerelateerd aan de mate van weerbaarheid tegen Phytophthora. Hoe lager de verhouding, hoe sterker de weerbaarheid. Dit betekent dat het vooral de bacteriën, en de mate waarin ze actief zijn, verantwoordelijk zijn voor de bodemweerbaarheid.
"Uit het onderzoek blijkt geen direct verband tussen management maatregelen op de bedrijven en de mate van bodemweerbaarheid.

Trefwoorden in Nederlands: bodemweerbaarheid, ecosysteemdiensten, weerbare bodem, bodemschimmels, Phytophthora cactorum, stengelbasisrot, borium, aardbeien, aardbeienteelt
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In this research, 11 soils of strawberry growers in Noord-Brabant and Limburg are examined for disease suppressiveness. Soils are examined for a number of biological, chemical and physical characteristics, in order to relate those parameters to the degree of disease suppressiveness. Strawberry growers were interviewed on management practices, in particular on the application of organic manure and compost, and on the frequency and use of chemical soil disinfestation.
"The examined soils showed relationships between suppressiveness and biological and chemical characteristics of the soil. Higher concentrations of boron were related with a lower degree of disease suppressiveness. Nitrate and organic matter contents of the soil are both in a positive way related to suppressiveness. Regression models showed less paramount relationships with biological than with chemical soil properties. A higher percentage of unstained, inactive hyphae are related with a higher amount of suppressiveness. A higher number of dauerlarvae is related to a lower suppressiveness. Suppressiveness is also related to the frequency of dividing cells of soil bacteria: a higher frequency, and a higher bacterial activity are related to a higher degree of disease suppressiveness. The fungal/bacterial ratio is also related to the degree of suppressiveness against Phytophthora. A lower ratio is related to a higher degree of suppressiveness. This indicates that especially bacteria, and their degree of activity, are responsible for suppressiveness against Phytophthora.
"The investigated strawberry fields do not show a direct relationship between farm management practices and the degree of suppressiveness.

Keywords in English: ecosystem services, supppressive soil, soil suppressiveness, soil fungi, Phytophthora cactorum, root and crown rot, boron, strawberries, strawberry cultivation