Toepassing Bolkmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving op Sint Eustatius

De natuur is van cruciaal belang voor St Eustatius, maar staat onder druk. Gaat de natuur onderuit, dan ook achtereenvolgens het toerisme, de economie, en de community. Het doel van dit project is om te komen tot duurzame business modellen voor natuurbescherming. Daarbij gaan we uit van het Bolkmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving, en richten we dat in eerste instantie op een gezond eiland met een balans tussen People, Planet en Profit. 

Foto: Walter Hellebrand op nl.wikipedia, CC BY-SA 3.0

Het doel van dit project is de ontwikkeling van duurzame business modellen voor natuurbescherming op St. Eustatius. Dit betekent een combinatie van natuurbescherming als basis voor een gezonde, veerkrachtige gemeenschap. Binnen dit kader zullen nieuwe duurzame bedrijfsmodellen worden verkend en ontwikkeld. Het Bolkmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving met integrale, participatieve werkmethode wordt toegepast om de lokale behoeften in kaart te brengen, alsmede de kwaliteiten van alle betrokken actoren (natuur, bewoners, private en publieke organisaties en NGO’s). Tot slot brengen we duurzame oplossingsrichtingen in beeld. Hierbij zal de balans tussen People (community), Planet (natuur) en Profit (economie) centraal staan. Het model wordt aangevuld met de Wageningen Economic Research-aanpak voor het verkennen en ontwikkelen van financiële- en bedrijfsmodellen. Dit gebeurt op een interactieve manier met stakeholders, in verbinding met het Bolkmodel door gebruik te maken van een ‘canvas’-aanpak waarbij innovatieve, natuurinclusieve business modellen worden ontworpen die als pilot worden uitgewerkt. Gezien de vaak vergelijkbare problematiek op de andere eilanden in de Nederlandse Cariben, dienen de projectresultaten daar bij voorkeur te kunnen worden uitgerold. 

Activiteiten die het Louis Bolk Instituut uitvoert zijn onder andere:

  • Inhoudelijke projectleiding
  • Onderzoek ecologische status en knelpunten
  • Participatieve workshops met stakeholders
  • Onderzoek naar oplossingen voor natuurinclusieve business modellen vanuit PPP-perspectief
  • Natuurinclusieve pilots 
  • Strategische road maps en aanbevelingen. 

Het project is begin 2021 van start gegaan loopt tot eind 2024. 

Dit PPS-project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV, Van Oord Offshore, STENAPA en Stichting Future Coral Reefs. Het wordt uitgevoerd door een breed samenwerkingsverband van Louis Bolk Instituut, Wageningen Economical Research, St Eustatius National Parks Foundation (STENAPA), NIOZ - Caribbean Netherlands Science Institute (CNSI), Van Oord Offshore, Dutch Caribbean Nature Alliance DCNA, Government of St Eustatius, Stichting Future Coral Reefs en HBO-University Van Hall Larenstein.