Proeftuin Van Pallandtpolder: akkerbouwer en veehouder werken samen aan natuurinclusieve kringlooplandbouw

In de proeftuin Van Pallandtpolder gaan natuurinclusieve kringlooplandbouw van akkerbouw en melkveehouderij samen. Dit met uitruil van mest voor eiwitrijk voer als basis, gericht op bodemkwaliteit, koolstofopslag en biodiversiteit. Doel van de samenwerking is gezamenlijk een nieuwe vorm van landbouw te ontwikkelen die bijdraagt aan een duurzamere toekomst voor de agrarische sector.

Een toekomst waarin lokale biodiversiteit en natuurwaarden, schoon oppervlakte- en grondwater en een economisch duurzaam verdienmodel voor de agrarische ondernemers met elkaar worden gecombineerd. Tevens maakt deze proeftuin een verbinding met burgers door landschapsbeleving en voorlichting in het gebied.

Pacht en GLB-Pilot

De proeftuin is ontwikkeld op 70 hectare aaneengesloten van de Gemeente Goeree-Overflakkee gepachte percelen. De gunning voor de pacht loopt 3 jaar (2021-2023) met optie op verlenging van nogmaals 3 jaar (2024-2026). De twee agrarische ondernemers willen met de “Proeftuin voor Duurzame en Innovatieve landbouw Van Pallandtpolder” een regionaal voorbeeld uitwerken voor een innovatieve, toekomstgerichte gangbare manier van boeren, die relevant en praktisch haalbaar is binnen de zuidwestelijke Delta.

Binnen de Proeftuin is in 2021 eveneens voor 3 jaar een GLB-Pilot kringlooplandbouw opgestart, waarin de advisering, monitoring en dataverzameling, en aanvullende kennisvragen worden gefinancierd. In deze GLB-pilot kringlooplandbouw werkt het Louis Bolk Instituut (LBI) samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland (vogelmonitoring), Van Iperen (insectenmonitoring) en Groenendijk Agro (communicatie). LBI ondersteunt de proeftuin en de pilot op het gebied van projectmanagement, aangepast bouwplan, nieuwe gewassen en integratie van natuurlijke elementen op de percelen, uitvoering van landbouw- en bodemmonitoring en waar nodig door aanvullend onderzoek te doen om tot de beoogde doelstellingen te komen.

Nutriëntenkringloop

Het sluiten van de nutriëntenkringloop bestaat uit verschillende onderdelen. Enerzijds uit de inzet van organische mest van het veebedrijf in de Proeftuin en anderzijds uit het leveren van voer vanuit de Proeftuin naar het melkveebedrijf. Daarnaast worden er middels organische reststromen uit het omliggende beheergebied van Staatsbosbeheer nutriënten en organisch materiaal aangevoerd, waarmee de bodemkwaliteit wordt verbeterd. De effecten op bodemvruchtbaarheid en koolstofopslag, watervasthoudend vermogen, doorwortelbaarheid en bewerkbaarheid, alsmede op diversiteit van bodemleven worden binnen de pilot gemonitord.

Biodiversiteit en verbinding met het gebied

Voor bescherming van biodiversiteit, versterking van ecosysteemdiensten en instandhouding van habitats en landschappen wordt de biodiversiteit in de bodem en op en rond de akker gestimuleerd. Via een groter en diverser aanbod aan insecten worden de lokale populaties akkervogels extra fourageergebied geboden, via de strokenteelt extra schuilgelegenheid en via de akkerranden en natuurelementen extra nestgelegenheid. Dit vergroot de effectiviteit van het nabijgelegen natuurgebied als habitat voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Voor deze Proeftuin wordt gebruikgemaakt van de kennis die LBI en Sovon onder andere hebben opgedaan in het Buijtenland van Rhoon. Daar wordt op een grotere gebiedsschaal eveneens via gebruik en inrichting van percelen en omliggend gebied en via stimulering van insecten gestuurd op aantallen en diversiteit van akkervogels.

Landschap en recreatie

Naast de sterk vergrote biodiversiteit in het gebied en de verschillende informatiepanelen, die niet alleen informeren maar ook verklaren en inspireren, wordt door de strokenteelt en de aanleg van akkerranden en natuurelementen de landschappelijke aantrekkelijkheid voor recreanten en passanten in de nabijgelegen jachthaven sterk vergroot. Daarmee is deze Proeftuin een inspirerend voorbeeld voor een gebiedsgerichte aanpak bij de komende transities in het landelijke gebied.

proeftuinpallandt.nl

Deze pilot wordt gerealiseerd met steun uit het ELFPO: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”. 
LNV is aangewezen voor de uitvoering van de betrokken ELFPO- en/of nationale steun. 

Zie ook: