Maaimeststoffen: innovatief antwoord op mestwetgeving

Maaimeststoffen zoals grasklaver en luzerne zijn goed als meststof te gebruiken. De gekuilde of in pakken geconserveerde snedes worden niet als veevoer gebruikt maar rechtstreeks als groene mest ingezet. Ze hebben een gunstige N/P-verhouding, kunnen gedoseerd ingezet worden en de werkzaamheid van de stikstof is goed voorspelbaar. In het kader van strengere mestwetgeving - waarin biologische boeren aan 100%-biologische mest moeten voldoen - blijken maaimeststoffen een innovatieve oplossing.

In de afgelopen jaren heeft het Louis Bolk Instituut diverse veldproeven uitgevoerd met maaimeststoffen. Vanuit het project Minder en Anders Bemesten en het proefveld Planty Organic (2012-2020) zijn resultaten vastgelegd in diverse rapportages. Hieruit blijkt dat maaimeststoffen zeer goed inzetbaar zijn in de (biologische) akkerbouw. Ze passen goed in een akkerbouwvruchtwisseling die gebaseerd is op een gestage levering van stikstof uit de mineralisatie van organische stof. Gewassen met een kortstondige hoge piekbehoefte aan stikstof vragen een andere benadering.
Vanuit het buitenland is de interesse ook groeiende en wordt onderzoek uitgevoerd.

Overzicht publicaties

Het overzichtsdocument geeft puntsgewijs links naar rapporten en bronnen over deze onderwerpen:

  1. Algemene informatie, Nederlandstalig
  2. General information in English / Algemene informatie Engelstalig
  3. Resultaten proefveld Planty Organic over de periode 2012-2020
      - A few of these reports are also available in English
      - Einige Publikationen sind auch auf Deutsch verfügbar
  4. Resultaten Project Minder en Anders Bemesten
  5. Resultaten bemestingsproef bedrijf Zonnegloed