Boer, bodem en gezondheid

Voedsel geteeld op gezonde en vitale bodems is de beste keuze voor mens, dier en natuur. Maar hoe krijgen agrarische ondernemers meer handvatten om dit concreet te realiseren? En wat vinden consumenten belangrijk bij de aankoop van producten? In het project Boer, bodem en gezondheid doet het Louis Bolk Instituut samen met Transitie Coalitie Voedsel onderzoek naar waarden en drijfveren voor telen op gezonde bodems. Wat zijn eigenlijk gezonde bodems en gewassen, hoe meet je die en hoe waarderen consumenten de gezondheid van bodems als het gaat om hun eigen voeding?

De aanleiding

Als je een gezond gewas wilt telen op een gezonde bodem, dan wordt snel gedacht aan voedselveiligheid en de afwezigheid van toxische stoffen. Uit een verkennend onderzoek van het LBI uit 2020 bleek echter dat het ook belangrijk is om aandacht te schenken aan gezondheidsbevorderende eigenschappen van agrarische producten. Dit heeft geleid tot vervolgonderzoek, getiteld: Boer, bodem en gezondheid.

Boer en consument

In het project Boer, bodem en gezondheid, dat van 2022 tot oktober 2023 loopt, onderzoeken we wat agrarisch ondernemers drijft om over te stappen naar regeneratieve of kringlooplandbouw, gericht op een vitale, gezonde bodem. Hoe zien zij het aspect ‘gezondheid voor de mens’? Wat zou ervoor kunnen zorgen dat meer agrariërs de overstap gaan maken? Voor dit onderzoek gaan onder meer we rade bij experts op het gebied van bodems, consumentenwetenschappen en voeding, en kijken we ook wat er al internationaal ontwikkeld is.

Daarnaast doen wij onderzoek naar de belangrijkste waarden en drijfveren van consumenten als het gaat om een product waarbij het kenmerk ‘geteeld in een gezonde bodem’ vermarkt wordt.

Waar werken we naartoe?

In het project streven we ernaar praktische kennis en handvatten te ontwikkelen waardoor voeding met het predicaat ‘geteeld in een gezonde bodem’ goed vermarkt wordt. Dit bereiken we dankzij het ontwikkelen van heldere en bruikbare meetmethoden en wetenschappelijke claims ten aanzien van de relatie tussen een gezonde bodem en humane gezondheid. Ook verwachten we dat het belang van en de aandacht voor een gezonde bodem en intrinsieke voedselkwaliteit zullen groeien dankzij dit project. Daarnaast is er oog voor de rol van ambassadeurs binnen de financiële sector, het bedrijfsleven en NGO’s: zij kunnen namelijk helpen het thema in het publieke debat neer te zetten.

Brede maatschappelijke winst

Door het concept bodemgezondheid vanuit verschillende invalshoeken te analyseren kan de agrarische sector met nieuwe kennis gerichter én effectiever werken aan een gezonde, duurzame voedselvoorziening die afgestemd is op verwachtingen van consumenten. In dit project werken we samen met de hele agrarische keten.

Meer informatie