Bemest op z’n Best

De uitstoot van ammoniak (NH3) in Nederland is te hoog. De landbouw is één van de emissiebronnen. Het programma Bemest op z’n Best zoekt oplossingen voor de stikstofemissies bij het uitrijden van mest en draagt zo bij aan een betere balans tussen boer, burger en natuur & milieu. Het stimuleert de ontwikkeling van mesttoedieningstechnieken met een lage ammoniakemissie en creëert draagvlak voor implementatie daarvan waardoor een aanzienlijke verlaging van de ammoniakemissie kan worden bereikt.

Het programma heeft een looptijd van 2021 tot 2024 met twee hoofddoelstellingen.

  • Halveren van de ammoniakemissie veroorzaakt door mesttoediening in de Nederlandse landbouw door de ontwikkeling van innovatieve technieken.
  • Verkrijgen van een breed draagvlak voor implementatie van nieuwe technieken en daarmee een hoge implementatiegraad.

Ideeën worden opgehaald uit de praktijk en samen met de belanghebbenden in de praktijk getoetst. In het programma staat de verbinding tussen partijen centraal. Samenwerking en gezamenlijk ontwikkelen bieden de grootste kans op werkbare oplossingen die voor iedereen van waarde zijn.

Er wordt samengewerkt met ondernemers uit de praktijk, zoals boeren, loonwerkers, machinebouwers en adviseurs omdat daar de sleutel tot innovatie ook in deze praktijk ligt. Dit is ook de kracht en visie van het Louis Bolk Instituut: in en samen met de praktijk om te komen tot oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Daar waar mogelijk faciliteert het programma de ontwikkeling en toekomstige implementatie van de innovaties.

Dat doen we door:

  • Inventariseren en beoordelen van innovatievoorstellen uit de praktijk.
  • Onderzoeken en beoordelen van deze innovatievoorstellen.
  • Stimuleren en begeleiden van doorontwikkeling van de innovaties.
     

logo Bemest op z'n Best

Werkgroepen

Voor dit project zijn specialisten uit de hele sector bij elkaar gebracht. Zo beoordelen en toetsen we ingediende innovaties op correct wijze en kunnen wij een actieve bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van ideeën. 
De partijen die vertegenwoordigd zijn in de werkgroepen, zijn: Wageningen University & Research, NMI, Louis Bolk Instituut, TNO, Delphy, RIVM, Cumela, Fedecom, PPP-Agro, De Marke
Daarnaast werken we nauw samen met specialisten van bijvoorbeeld LTO en PBL.