Biologisch gezonder? Zo zien wij het

Het is een interessante kennisvraag of biologisch eten gezonder is of niet. Een biologische voedselvoorziening heeft positieve effect op milieu, omgeving, biodiversiteit en dierenwelzijn. Maar of dit ook geldt voor onze gezondheid weten we simpelweg niet. Nog niet tenminste. Een korte beschouwing vanuit het Louis Bolk Instituut.

We zien een toenemende interesse in dit vraagstuk. Zo maakte het ministerie van LNV vorige week bekend dat het grootschalig onderzoek gaat financieren. Dit is binnen de context van het Europese landbouwbeleid, waar een sterke groei van de biologische landbouw wordt verwacht, een essentieel vraagstuk. Immers: welk gezondheidseffect biologische voeding heeft, is een prangende vraag bij de consument en bepaalt voor een groot deel het draagvlak voor consumptie.

Gangbare en alternatieve landbouwsystemen

Het Louis Bolk Instituut bekijkt deze ontwikkeling vanuit een breder perspectief. Onze onderzoeken richten zich op gezonde bodems, planten, dieren en mensen in hun onderlinge samenhang. Biologisch onderzoek kan daaraan bijdragen, maar onderzoek naar gangbare en alternatieve landbouwsystemen natuurlijk ook. Zo hebben wij vorig jaar een literatuurstudie verricht naar de mogelijke relatie tussen een gezonde landbouwbodem en meer gezondheid bij de mens. En starten we binnenkort met een pilot-onderzoek die een mogelijke relatie blootlegt tussen een vitale bodem en gezondheid: dragen biologische tomaten van de volle grond bij aan een sterkere weerstand bij de mens via de darmflora?

Meer onderzoek nodig

Om de vraag of biologisch voedsel gezonder is aantoonbaar te beantwoorden, is een breed scala aan vervolgonderzoek nodig. In lijn met aanbevelingen door Machteld Huber en Maria Groot is het hierbij belangrijk om vooraf te bepalen welke humane gezondheidsaspecten je wilt bereiken en vervolgens welke proefopzet en welke metingen hier het beste bij passen. Denk bijvoorbeeld aan welke relevante gezondheidsparameters gemeten worden, hoe lang de blootstelling duurt, hoe het dieet er precies uit ziet en welke andere leefstijlfactoren van invloed zijn. Wij zien daarom kansen om bij vervolgonderzoek leefstijl-onderzoeksmethoden te integreren met voedingswetenschap. Een snijvlak wat steeds meer wetenschappelijke relevantie krijgt en wat ons betreft ook een belangrijk thema voor een nationale bio-kennisagenda, waarvoor wij eerder een oproep deden: 'Huidig landbouwbeleid schiet tekort voor Brusselse bio-doelstellingen'.

Meer informatie

Gezonde leefstijl & voeding

Verder lezen:


Voor vragen of opmerkingen bent u welkom bij Fabienne Heidemann